لینک کوتاه : https://irsra.ir/?p=100

اعضای هیات مدیره

احمد خوروش
رئیس هیات مدیره
سید علی محمد ابوئی
نایب رئیس هیات مدیره
مصطفی عبداللهی 
عضو هیات مدیره و خزانه دار
محمد جابریان
عضو هیات مدیره
کریم رحیمی 
عضو هیات مدیره 
امید اسماعیل ظفر
عضو هیات مدیره
حمیدرضا طااهری زاه
عضو هیات مدیره
مجید سعیدیان
بازرس اصلی
     
تورج امینی
بازرس علی  البدل 
حسین نایب درختان
عضو علی البدل
دکتر احمد رضوی نیک
عضو علی البدل