1402,09,08

قیمت محصولات نوردی واقعی نیست

عضو هیات مدیره صبا فولاد منظومه معتقد است: قیمت محصولات نوردی درکشور واقعی نیست و برای تولیدکنندگان توجیه اقتصادی ندارد. […]